Aquacize

AQUACIZE OPPORTUNITIES ($25 calendar month)

M-W-F 7AM-8AM

M-T-W-TH-F 10AM-11AM

T-TH 6PM-7PM

SAT 10-11 AM (DEEP WATER AEROBICS/WATER JOGGING)